خانه » ASP.NET » Asp.net webforms 4.5 TreeView Populate from Database SQL

Asp.net webforms 4.5 TreeView Populate from Database SQL

Asp.net webforms 4.5 TreeView Populate from Database SQL
امتیاز دهی به این نوشته

نمایش ساختار درختی سلسله مراتبی در  asp.net webforms ورژن ۴٫۵

string str_ConnectionStrings;

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
str_ConnectionStrings = ConfigurationManager.ConnectionStrings[“Atlas_PublicConnectionString”].ConnectionString;

BindTreeViewControl();
}

DataSet P_Dataset(string str_SQL)
{
SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter(str_SQL, str_ConnectionStrings);
DataSet obj_DataSet = new DataSet();
adp.Fill(obj_DataSet, “TableName”);
return obj_DataSet;
}

private void BindTreeViewControl()
{
try
{
DataSet obj_DataSet = P_Dataset(“Select id,name,pid from z_tbl_Tree”);
DataRow[] Rows = obj_DataSet.Tables[0].Select(“pid = 0”);

for (int i = 0; i < Rows.Length; i++)
{
TreeNode root = new TreeNode(Rows[i][“name”].ToString(), Rows[i][“id”].ToString());
root.SelectAction = TreeNodeSelectAction.Expand;
CreateNode(root, obj_DataSet.Tables[0]);
treeviwExample.Nodes.Add(root);
}
GridView1.DataSource = obj_DataSet;
GridView1.DataBind();
}
catch (Exception Ex) { throw Ex; }
}

public void CreateNode(TreeNode node, DataTable Dt)
{
DataRow[] Rows = Dt.Select(“pid =” + node.Value);
if (Rows.Length == 0) { return; }
for (int i = 0; i < Rows.Length; i++)
{
TreeNode Childnode = new TreeNode(Rows[i][“name”].ToString(), Rows[i][“id”].ToString());
Childnode.SelectAction = TreeNodeSelectAction.Expand;
node.ChildNodes.Add(Childnode);
CreateNode(Childnode, Dt);
}
}

همچنین ببینید

ثبت آگهی رایگان در سایت ۷ آگهی ۷Agahi.ir به سادگی و به سرعت آگهی تصویر دار خود را در اینترنت منتشر و خدمات خود را معرفی کنید

آگهی و تبلیغات رایگان در ۷ آگهی

آگهی و تبلیغات رایگان در ۷ آگهیامتیاز دهی به این نوشته آموزش و راهنمای ارسال …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *