دسترسی به همه کنترل های موجود در فرم ASP.NET با C#

در این کد با استفاده از آرایه کنترلهای موجود در فرم ، متن موجود در تکست باکس های موجود بر روی صفحه را تنظیم می نماییم.
این روش در مواردی کاربرد دارد که TextBox های موجود در فرم زیاد باشد

for (int i = 0; i < Controls.Count; i++)
{
Type obj_TextBox = Controls[i].GetType();
if (obj_TextBox.Name == "متن جدید")
{
Controls[i].Text = "";
}
}

همچنین ببینید

c# Shrp Programing

بدست آوردن مشخصات فلش مموری در C# Finding a USB mass storage devices “disk letter” by its PID and VID number or name

void P_Add(string str_Input) { txt_new_Temp.Text += Environment.NewLine + str_Input; } private void button2_Click(object sender, EventArgs …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.