Tag Archives: all Controls

دسترسی به همه کنترل های موجود در فرم ASP.NET با C#

گروه فنی مهندسی پرهاست ParHost.net

در این کد با استفاده از آرایه کنترلهای موجود در فرم ، متن موجود در تکست باکس های موجود بر روی صفحه را تنظیم می نماییم. این روش در مواردی کاربرد دارد که TextBox های موجود در فرم زیاد باشد for (int i = 0; i < Controls.Count; i++) { Type obj_TextBox = Controls[i].GetType(); if (obj_TextBox.Name == "متن جدید") { …

Read More »